• โครงการสอน ครูอนันต์ คำอ้ายอุด
 • โครงการสอน วิชางานส่งถ่ายกำลัง
  โครงการสอน วิชาปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 2
  โครงการสอน วิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์
  โครงการสอน วิชาไฟฟ้ารถยนต์
  โครงการสอนวิชา เครื่องยนต์ดีเซล
  โครงการสอน วิชาเครื่องยนต์ดีเซล ดาวน์โหลด
  โครงการสอนวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์
  โครงการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ดาวน์โหลด
 • โครงการสอนครู กัมปนาท วังไชยเลิศ
 • วิชา งานไฟฟ้ารถยนต์
  วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
  วิชา งานเครื่องล่างรถยนต์
  ดาวน์โหลด
 • โครงการสอน ครูกิตติภูมิ ทองรักษ์
 • วิชาฝึกงาน
  ดาวน์โหลด
  งานแก๊สรถยนต์
  ปฏิบัติงานยานยนต์3
  ปฏิบัติงานยานยนต์2
  ปฏิบัติงานยานยนต์1
  งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
  การขับขี่จักรยานยนต์
  การขับขี่รถยนต์
 • โครงการสอน ครู ปิยพงศ์
 • งานเทคโนโลยีสมัยใหม่
  คณิตศาสตร์ยานยนต์
  งานส่งกำลังรถยนต์
  เครื่องยนต์ดีเซล
  โครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซล ดาวน์โหลด
 • โครงการสอน ครูนุพร
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  กลศาสตร์เครื่องกล
  เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
  การขับขี่จักรยานยนต์
  การขับขี่ ดาวน์โหลด
 • โครงการสอน ครูฐานทัพ
 • วิชา โครงการ
  วิชา นิเทศในสถานประกอบการ
  วิชา การขับขี่จักยานยนต์
  วิชา งานเครื่งยนต์แก๊สโซลีน
  วิชา งานส่งกำลังรถยนต์
  วิชา งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์
  หน่วยที่1 ดาวน์โหลด