ครูฐานทัพ

1.แทรกข้อความ

เลือกรูปแบบและกรอกเนื้อหาเมนู

2.การแทรกภาพ

3.การเชื่อมโยง URL ภายนอก

4.การแนบเอกสาร Download

5.การแทรก youtube