สร้าง สร้าง สร้าง

1. การแทรกข้อความ

เลือกรูปแบบและกรอกเนื้อหาเมนู

2. การแทรกภาพ

3. การเชื่อมโยง URL ภายนอก

4. การแนบเอกสาร Download

5. การแทรก youtube