ข้อมูลครู / บุคลากร

ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-086410
อีเมล : seksan_joe@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0873018005
อีเมล : Songkid024@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
หน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ