งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาครูเพื่อสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนว ในสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถ...

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 [อ่าน : 64 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
งานวัดผลและประเมินผล
อ่านเพิ่มเติม
งานวิทยบริการและห้องสมุด
อ่านเพิ่มเติม
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตารางนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560

ระดับชั้น ปวช.3 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560 และระดับชั้น ปวส.2 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภ... [อ่าน : 62 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
งานสื่อการเรียนการสอน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
อ่านเพิ่มเติม