ปรัชญา/ปณิธาน/พันธกิจ

++แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีสมรรถนะวิชาชีพ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางด้าน IT ให้ทันสมัย

2. มุ่งพัฒนาผู้เรียน และ ผู้จบการศึกษาให้ได

3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ ในการจัดเทคโนยีที่จำเป็น