ครูธารา โยธาขันธ์

1. การแทรกข้อความ

ธารา  โยธาขันธ์

2. การแทรกภาพ

3. การเชื่อมโยง URL ภายนอก

4. การแนบเอกสาร Download

5. การแทรก youtube