• โครงการสอนครูจุฑามาศ พิชิตเมธากุล
 • วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 • นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์
 • คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณิตศาสตร์และสถิติเพิ่องานอาชีพ
  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • นางสาวสุนิสา เถิงคำ
 • วิชาภาษาอังกฤษ
  ดาวน์โหลด
 • โครงการสอนครูเกศินี ป๊อกนันตา
 • หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม
  ภาษาไทยสื่อสารเพื่องานอาชีพ
  ภาษาไทยพื้นฐาน
 • โครงการสอนอาจารย์ณัฐพล วงศ์ฟู
 • หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
  ประชาคมอาเซียน ดาวน์โหลด
  ASEAN STUDY
  สมาคม ASEAN ดาวน์โหลด
  English
  DATE and TIME ดาวน์โหลด หน่วยที่ 1 Greeting ดาวน์โหลด