ครูเกศินี ป๊อกนันตา

1.การแทรกข้อความ

2.การแทรกรูปภาพ

3.การเชื่อมโยง URL ภายนอก

4.การแนบเอกสาร Download

5.การแทรก Youtube